Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de publicació
Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost de Béns Immobles. Bilingüe 1391/2017 Aprobación de Ordenanza Municipal Reguladora Ordenances i reglaments Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de Béns Immobles. 13/12/2017
ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires 1128/2015 Aprovació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa Ordenances i reglaments Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 11/01/2016
Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres modificació 2016 1129/2015 Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrades de vehicles a traves de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe Ordenances i reglaments Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i les reservers de via pública per aparcament, càrrega o descàrrega de mercaderies de qualsevol tipus (expedient 1129/2015) 08/01/2016
Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis administratius en processos de selecció de personal 1026/2015 Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per drets d'examen Ordenances i reglaments Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis administratius en processos de selecció de personal 16/12/2015
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por expedición de documentos 1127/2012 Aprovació de la modificació de les ordenances reguladores de les taxes i preus públics Ordenances i reglaments Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents 07/05/2015
Texto Refundido Ordenanza Reguladora de Vertidos en la red de alcantarillado municipal 1006/2014 Aprobación de la modificación de la Ordenanza reguladora de vertidos de aguas residuales a la red municipal Ordenances i reglaments Texto refundido de la Ordenanza reguladora de vertidos en la red de alcantarillado municipal 10/04/2015
Ordenança fiscal reguladora de l'IIVTNU 1000/2014 Modificació ordenança fiscal reguladora de la plusvàlua Ordenances i reglaments Ordenança fiscal reguladora de l'IIVTNU 12/02/2015
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys de domini públic 1001/2014 Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública ...... Ordenances i reglaments Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys de domini públic 10/02/2015
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servici de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids 999/2014 Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servei de recollida de fem Ordenances i reglaments Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servici de recollida domiciliària de fem i transport de residus sòlids 10/02/2015
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de dominio público 1001/2014 Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de la via pública ...... Ordenances i reglaments Ordenanza reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de dominio público 10/02/2015