Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de publicació
Anuncio resultados primer ejercicio bolsa de trabajo arquitecto técnico 1127/2016 Convocatòria i proves de selecció per a la creació de una bolsa de treball de funcionari interins arquitectes tècnics, Escala d'Administració Especial per concurs-oposició Ocupació pública Anuncio sobre resultados del primer ejercicio de la bolsa de trabajo como arquitecto técnico interino 06/10/2017
Anuncio calificación final bolsa operarios servicios varios 619/2017 Constitución de Bolsa de Trabajo temporal como operario de servicios varios Anuncis Anuncio del tribunal de selección del proceso para la constitución de una bolsa de trabajo para contrataciones temporales como operario de servicios varios 05/10/2017
Anuncio lista definitiva admitidos y excluidos bolsa trabajo arquitectos tecnicos tras correción 1127/2016 Convocatòria i proves de selecció per a la creació de una bolsa de treball de funcionari interins arquitectes tècnics, Escala d'Administració Especial per concurs-oposició Ocupació pública ANUNCI LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS BORSA TREBALL ARQUITECTES TÈCNICS 05/10/2017
Anunci aprovació inicial modificació de crédits núm. 13/2017 1457/2017 Modificación de Créditos, Modalidad de Crédito Extraordinario, financiado con cargo [al Remanente Líquido de Tesorería/nuevos o mayores ingresos/anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones/a operaciones de crédito] Anuncis Aprovació de la modificació de crèdits núm. 13/2017, per crèdits extraordinaris 02/10/2017
04 Anunci aprovació inicial IBI per al 2018 1391/2017 Aprobación de Ordenanza Municipal Reguladora Anuncis Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (Expt.1391/2017) 29/09/2017
04 anunci aprovació inicial IVTM 2017 1506/2017 Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto Anuncis Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 2, reguladora de L’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (Expt. 1506/2017) 29/09/2017
Anunci informació pública aprovació inicial modif. puntual núm. 8 NNSS 339/2016 Modificació puntual núm. 8 de l’ordenació detallada Homologació global de les NNSS de Xeraco (sotmés a avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada) Urbanisme ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE XERACO SOBRE INFORMACIÓ PÚBLICA DE L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 8 DE LES NNSS DE XERACO 05/09/2017
BOPV 129 de 06.07.2017: Anunci aprovaicó inicial modificació ordenança guals 899/2017 Modificació d'ordenança reguladora guals Anuncis BOPV núm. 129/2017 aprovació inicial modificació ordenança guals 30/08/2017
Anunci emissió informe ambiental i territorial estratègic de la Modifcació Púntual núm. 8 de les NNSS 339/2016 Modificació puntual núm. 8 de l’ordenació detallada Homologació global de les NNSS de Xeraco (sotmés a avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada) Urbanisme Anunci sobre emissió d'informe ambiental i territorial estratègic de la Modificació Puntual núm. 8 de l'Homologació de les Normes Subsidi´àries de Xeraco (exp. 339/2016) 14/07/2017
Anunci del Tribunal valorador procés selectiu Borsa d'Operaris de Serveis Diversos- Acta de constitució 619/2017 Constitución de Bolsa de Trabajo temporal como operario de servicios varios Anuncis Anunci constitució Tribunal Qualificador Borsa d'Operaris de Serveis Diversos- Acta 1 11/07/2017